Single Daily
af

Thomas Schumann

Lønningerne i Landboforeningen var usædvanligt høje, viser undersøgelse

Lønningerne har oversteget normalen i Sydslesvig med helt op til 46,6 procent. Familiemedlem skulle have samme løn uden hensyn til anciennitet.
Lønningerne har oversteget normalen i Sydslesvig med helt op til 46,6 procent. Familiemedlem skulle have samme løn uden hensyn til anciennitet.

Fælleslandboforeningen for Sydslesvig har været særdeles gavmilde med lønningerne til sine to konsulenter, bogholder og medarbejder. Det viser den kritiske revisionsundersøgelse, som Sydslesvigudvalget indledte i oktober 2018 med hjælp fra revisionsvirksomheden BDO efter at have fået tip om, at foreningen ikke forvaltede de danske tilskud i overensstemmelse med Sydslesvigloven. Samme undersøgelse førte til, at Sydslesvigudvalget har valgt at droppe sit tilskud til Fælleslandboforeningen for 2019. Flensborg Avis har fået aktindsigt i undersøgelsen samt mailudvekslingen mellem Christiansborg og Fælleslandboforeningen.

Undersøgelsen viser, at foreningens to konsulenter har fået en månedsløn på henholdsvis 6.475 og 7.475 euro.

I forhold til løntabellen for offentligt ansatte i Sydslesvig har konsulenterne dermed fået henholdsvis 27 og 46,6 procent mere udbetalt end normallønnen for lignende stillinger og løntrin i Sydslesvig. Foreningens bogholder har haft en månedsløn på 4.230 euro. Det er 26,5 procent højere end løntabellen.

BDO har sammenlignet med de offentlige løntabeller, da Fælleslandboforeningen bruger dem som grundlag for lønreguleringen.

Ansatte familiemedlem

Fælleslandboforeningen har desuden ansat en medarbejder pr. 1. januar 2018, der er i familie med en af foreningens konsulenter. Vedkommende stod til at få samme løn som de andre konsulenter allerede efter fem år.

– Den almindelige anciennitetsudvikling er således tilsidesat, skriver BDO i revisionsrapporten.

Der mangler desuden en beskrivelse af det arbejde, medarbejderen skal foretage, og stillingen har ikke været slået op. Medarbejderen har heller ikke nogen relevant uddannelse, men ansættes alene på baggrund af sin opvækst.

BDO konkluderer desuden, at foreningens dokumentation er mangelfuld. Ud over foreningens kasserer har ingen ansatte en ansættelseskontrakt. Konsulenternes kørselsregnskab indeholder ikke de fornødne oplysninger, og de to konsulenter har udfyldt dem forskelligt. Dermed har den ene konsulent fået omkring dobbelt så høj en kørselsgodtgørelse som den anden.

»Misvisende«

I en redegørelse til Sydslesvigudvalget den 13. december skriver Fælleslandboforeningens formand Frede Andresen og kasserer Nis Hansen, at de finder BDOs konklusioner »misvisende«.

De skriver blandt andet, at de har rådført sig med den danske forening Agronomforeningen vedrørende lønninger.

– Vi har historisk løbende skelet til disse danske lønniveauer når lønforhandling har fundet sted, skriver de i redegørelsen.

Den 25. januar holder Frede Andresen og Nis Hansen i følgeskab med deres revisor Søren Kring fra Sønderjyllands Revision møde med Sydslesvigudvalget. Her henviser Søren Kring til, at man fulgte den gennemsnitlige løn i Tyskland og Danmark for tilsvarende stillinger.

BDOs revisor Klaus Grønbæk Jacobsen påpeger, »at de stillinger man sammenlignede med i Danmark var med ledelsesansvar, og at i forhold til de tyske stillingskategorier, så havde Fælleslandboforeningen indplaceret konsulenterne på et alt for højt niveau.«

Han havde til sammenligning kun kunnet finde én medarbejder på samme løntrin i Sydslesvig, »og vedkommende var ansvarlig chef for over 200 medarbejdere.«

Ikke danske forhold

Under mødet bemærkede medlem af Sydslesvigudvalget Christian Rabjerg Madsen (S), at man i henhold til Sydslesvigloven »ikke måtte betale mere i løn end normalen i Sydslesvig, så sammenligningen med danske forhold kunne ikke anvendes«.

Sydslesvigudvalgets formand Anni Matthiesen ville gerne vide, hvilke tanker Nis Hansen og Frede Andresen havde gjort sig i forhold til habilitet, da de valgte at ansætte et familiemedlem til »en af de allerede ansatte konsulenter uden at slå stillingen op«.

Her svarede Nis Hansen, at medarbejderen »havde et meget godt ry hos medlemmerne, og at vedkommende ville få fem års oplæring.«

– Til det bemærkede Anni Matthiesen, at det lød som en meget langvarig og dyr måde at gennemføre et generationsskifte på, står der i mødereferatet.

»Særlige kompetencer«

Frede Andresen indvendte desuden, at stillingen krævede »helt særlige kompetencer, herunder især beherskelsen af dansk og tysk«.

Klaus Grønbæk Jacobsen gjorde imidlertid opmærksom på, at Fælles-landboforeningen ikke kunne være sikker på at få »den rigtige profil til den rigtige pris medmindre man afsøgte markedet«. Det tog Nis Hansen til efterretning.

Ved mødets afslutning opfordrede Nis Hansen til at finde en løsning på situationen, da Fælleslandboforeningen ikke kan »overleve uden tilskud fra Sydslesvigudvalget«.

Siden Sydslesvigudvalget besluttede at droppe tilskuddet til Fælleslandboforeningen for 2019 har foreningen afskediget sine to konsulenter.

Det viser Sydslesvigudvalgets undersøgelse

Tilgangen til Fælleslandboforeningens administration har været yderst uformel. Der er ikke taget udførlige referater eller timeregnskaber.

Lønniveauet har ligget langt over normalen.

Et familiemedlem har fået en stilling, uden at stillingen var slået op, og uden at have relevant uddannelse.

Dokumentationen for kørselsregnskabet er »svingende og utilstrækkelig«.

Foreningens to konsulenter kører ved siden af deres egne konsulentvirksomheder, hvor de også rådgiver foreningens medlemmer med særskilt fakturering. Det er uklart, om de har fået kørselsgodtgørelse i forbindelse med deres konsulentvirksomhed.

Ud over Sønderjyllands Revision er HPO også revisor for Fælleslandboforeningen. HPO er også revisor for en af konsulenterne.

Det svarer Fælleslandborforeningen

Foreningen er lille, og derfor svær at gennemskue for en udefrakommende.

Man vil fremover udfærdige mødereferater mere omfattende.

Man vil sikre, at kørselsregnskabet overholder reglerne.

Der arbejdes på at få indført ansættelseskontrakter for alle medarbejdere, selvom det ikke er lovpligtigt i Tyskland.

kommentar
deling del

Skriv et svar