Avisens rolle

Flensborg Avis’ rolle er at følge udviklingen i samfundet generelt, herunder specielt grænselandet, men frem for alt det danske mindretal i Sydslesvig. Avisen skal dække de daglige nyheder og samtidig afdække kritiske forhold. Det er således målsætningen, at debatten om mindretallet og dets udvikling skal foregå i Flensborg Avis. Denne opgave er ydermere vigtig, da det danske mindretal er decentralt opbygget, og de enkelte organisationer er selvstændige. Flensborg Avis ser det som sin opgave at være det bindeled, der gør det muligt at få et samlet overblik over Sydslesvig og mindretallets rolle og vilkår i det omkringliggende samfund.


Som mindretalsavis har sprogspørgsmålet gennemgående spillet en central rolle, og den sproglige fordeling i avisen er i dag, at cirka 75 procent af artiklerne er dansksprogede, og ca. 25 procent er tysksprogede. Selv om den overvejende del af avisens læsere er tosprogede, så er der en klar strategi for sprogfordelingen i Flensborg Avis. Overordnet kan det siges, at artikler bliver skrevet på dansk, hvis emnet har med det danske mindretal at gøre. På tilsvarende vis er dele af sportssiderne og artikler om tyske samfundsforhold oftest skrevet på tysk.


Organisation

Flensborg Avis er et tysk aktieselskab med cirka 1.500 aktionærer. Øverste myndighed er den årlige generalforsamling, som udpeger et tilsynsråd (bestyrelse), der varetager aktionærernes interesser mellem generalforsamlingerne.


Tilsynsrådet består af 9 medlemmer, hvoraf seks er valgt af avisens aktionærer på avisens generalforsamling, mens 3 er medarbejderrepræsentanter. De generalforsamlingsvalgte medlemmer skal være aktionærer i selskabet. Mindst 3 skal have bopæl i Sydslesvig. Medlemmerne vælges af generalforsamlingen for tre år ad gangen.


Den nuværende formand for Tilsynsrådet er Anders Jessen. Den daglige ledelse varetages af direktionen, der består af chefredaktør og administrerende direktør Jørgen Møllekær og økonomidirektør Thorsten Kjärsgaard.


Der er p.t. 28 redaktionelle medarbejdere samt 32 medarbejdere i administration og produktion. Årsomsætningen er på ca. 6 mio. euro eller 45 mio. kr.


Historien bag

Flensborg Avis blev grundlagt den 1. oktober 1869. Blandt dansksindede kredse i Flensborg var der et ønske om at understrege Flensborgs danske historie og forbindelse til Danmark. Sproget blev anset for at være en afgørende faktor, og grundlæggelsen af Flensborg Avis kan ses i forlængelse heraf. Avisens første år var præget af økonomiske problemer. Dertil kom, at den preussisk/tyske forvaltning ikke var positivt stemt overfor en dansk avis. Således blev der anlagt flere retssager mod avisen, og flere chefredaktører blev idømt fængselsdomme.


Tysklands nederlag i 1. Verdenskrig og den følgende folkeafstemning i 1920 resulterede i, at Sønderjylland blev dansk. For de dansksindede i Flensborg var resultatet en skuffelse. Flensborg havde stemt tysk, og Flensborg Avis blev adskilt fra sit danske opland, Sønderjylland, hvor en stor del af abonnenterne befandt sig. På trods af overvejelser om at flytte avisen til Danmark og blive en ”normal” dansk avis valgte man at blive i Flensborg. Flensborg Avis var blevet det danske mindretals avis.


Årene, der fulgte, var dog langt fra rolige. Med nazisternes magtovertagelse i Tyskland i 1933 forsvandt al ytringsfrihed, og med en hverdag præget af diktatur og senere krig var hverdagen på Flensborg Avis en daglig balancegang. Perioden efter 2. Verdenskrig har været en lang, men kontinuerlig vej mod et godt naboskab, hvilket dog ikke udelukker uoverensstemmelser og uenighed. Både debatten om de ensidige nedskæringer over for de danske skoler i Sydslesvig og debatten om SSW støtte til den planlagte rød-grønne delstatsregering i 2005 viser, at der også i dag er behov for en dansk avis i Sydslesvig.


Flensborg Avis' mission statement


Vision

Vi vil være den kritiske, analyserende og konstruktive stemme for hele det danske mindretal i Sydslesvig og grænselandet i øvrigt, på en måde der er vedkommende for alle, uanset om man har et kort- eller langvarigt forhold til mindretallet.


 


Mission

Vores hovedformål er at tjene mindretallet i hele Sydslesvig og det grænsenære Sønderjylland. Vi vil tjene mindretallet i hele Sydslesvig med journalistik, oplysning, læring og servicestof i samarbejde med relevante samarbejdspartnere i eller uden for mindretallet, for på tværs af generationer at udvikle og sikre sammenhængskraften i mindretallet. Det gør os stolte, når læser betegner Flensborg Avis som ”vores avis”.


Værdier

Mindretallet

Flensborg Avis er først og fremmest til for det danske mindretal i Sydslesvig og er en integreret del af det danske mindretal, men er journalistisk og politisk-organisatorisk uafhængig af de øvrige foreninger og organisationer i Sydslesvig.


Journalistik

Vi vil imødekomme vore læseres forventninger om konstruktiv og kritisk journalistik, som altid er fair, fortæller de væsentlige nyheder og samtidig beskriver det nære liv i mindretallet i hele Sydslesvig.


Læsere

Vi ønsker et tæt forhold til vore læsere og inddrager dem på flere måder, bl.a. med jævnlige debatmøder og fokusgruppe-møder. Vi vil bruge relevante platforme og varierede fortælleformer for i tekst, foto, grafik og levende billeder at nå ud til hele mindretallet uanset alder. Vi tror på vigtigheden af en fysisk papiravis og ønsker at fastholde den.


Medarbejdere

Vi ønsker at være en lærende arbejdsplads med mod på forandring. Vi har respekt for hinanden og hjælper hinanden. Vi er uhøjtidelige og har det rart sammen.


Sprog og læring

Vi vil sikre et flydende og let læseligt dansk og tysk på et så læseværdigt niveau som muligt. Og vi inddrager aktivt relevant brug af tysk bl.a. med det formål at styrke nye læseres forståelse for og viden om mindretallet og Danmark.


Brobygger

Vi vil være brobygger til Danmark med viden om mindretallet og Tyskland. Og vi samarbejder gerne med mediepartnere om at dele indhold og deltager i generel folkeoplysning i Danmark i øvrigt. Vidtgående projekter kræver separat finansiering, der ikke går ud over drift og udvikling af avisens primære opgave med at dække mindretallet tæt og grænselandet i øvrigt.